Ogłoszenie o połączeniu Spółek CS Group Holding Sp. z o.o. oraz CS Group Polska S.A.


Zarząd spółki CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 69, 03-303 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000681163 (dalej „Spółka Przejmująca”) ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na podstawie art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), że w dniu 9 czerwca 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan połączenia Spółki Przejmującej ze spółką CS Group Holding Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 69, 03-303 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000478095 (dalej „Spółka Przejmowana”).

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmującej udostępnia do publicznej wiadomości następujące dokumenty:

Plan połączenia Spółek CS Group Holding Sp. z o.o. oraz CS Group Polska S.A.
[plik PDF do pobrania]

Facebook
Google+
Akademia
Blog
Facebook
Google+
YouTube