Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest właściciel serwisu pkt.pl tj. spółka CS Group Polska S.A., ul. Jagiellońska 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000681163, NIP: 701 00 46 065, o kapitale zakładowym w wysokości
  5 000 000,00 zł;
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. Konkurs odbywa się w cyklach miesięcznych, rozpoczyna się 1 dnia każdego miesiąca kalendarzowego a kończy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, począwszy od dnia 1 maja 2016 r.;
 4. Konkurs trwa aż do odwołania;
 5. Szczegółowe informacje o Konkursie oraz regulamin dostępne są na stronie csgroup.pl;
 6. W każdym czasie Organizator może zmienić zasady Konkursu, zobowiązany jest wówczas do poinformowania o tym fakcie na stronie internetowej oraz innych kanałach informujących o Konkursie;
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mieszające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły co najmniej 13 rok życia. Uczestnicy niepełnoletni (od 13 roku życia) mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych;
 8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie;
 9. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową w 4 osobowym składzie.

Zadanie konkursowe

 1. Konkurs polega na wyłonieniu raz w danym miesiącu kalendarzowym trzech najlepszych opinii dotyczących produktów oraz usług firm znajdujących się w bazie serwisu www.pkt.pl;
 2. Nagrody za najlepszą opinię raz w danym miesiącu kalendarzowym otrzyma trzech recenzentów;
 3. Do Konkursu zakwalifikowana zostanie każda osoba, która doda na www. pkt.pl opinię spełniającą warunki opisane poniżej:
  • Opinia musi pochodzić od użytkownika zalogowanego (patrz punkt 4);
  • Opinia nie może zawierać zwrotów potocznie uznawanych za obraźliwe oraz treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich;
  • W ocenie Komisji Konkursowej opinia musi być wartościowa dla innych użytkowników – tj. zawierać uzasadnienie;
  • Nie dopuszcza się kopiowania treści opinii innych autorów oraz tekstów z innych stron internetowych.
 4. Opinię należy dodać logując się do serwisu www.pkt.pl za pośrednictwem swojego profilu na Facebook’u, konta Google lub zakładając konto na www.pkt.pl;
 5. Aby dodać opinię należy wejść na stronę www.pkt.pl, następnie wyszukać właściwą firmę. Pole opinii pojawi się po kliknięciu „dodaj” na wizytówce wyszukanej firmy;
 6. Aby dodać opinię o firmie, której jeszcze nie ma w bazie pkt.pl należy skorzystać z pola „dodaj firmę” znajdującego się w prawym górnym rogu na stronie www.pkt.pl wypełniając znajdujący się tam formularz. Nowa firma zostanie dodana do bazy www.pkt.pl nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

Rejestracja i bezpieczeństwo konta

 1. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych i tworzenie kont na Facebook’u lub w serwisie www.pkt.pl dla innej osoby bez jej pozwolenia;
 2. Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.

Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem dodanej przez siebie opinii oraz, że nie została ona skopiowana z żadnego innego źródła. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych);
 2. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania z opublikowanej opinii na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie również w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych, z prawem do udzielenia dalszych licencji (sublicencji).

Wyłonienie laureatów

 1. W każdym miesiącu kalendarzowym trwania Konkursu Komisja konkursowa wybierze i wyłoni 3 laureatów;
 2. Wyniki zostaną opublikowane w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia miesiąca kalendarzowego we wszystkich kanałach komunikacji na jakich zamieszczona została informacja o Konkursie;
 3. Publikacja wyników Konkursu wymaga uprzedniej zgody Laureatów Konkursu dlatego Organizator skontaktuje się z nimi na adres e-mail podany przez Użytkowników przy zakładaniu konta na www.pkt.pl lub logowaniu się za pośrednictwem Facebook’a;
 4. Wyłonieni przez Komisję Uczestnicy powinni wyrazić zgodę na publikację wyników Konkursu oraz przesłać dane osobowe oraz teleadresowe umożliwiające wysyłkę nagrody najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania wiadomości e-mail od Organizatora;
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość niewydania Nagrody w przypadku niepodania przez Laureata danych do wysyłki nagrody, nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce;
 6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna, droga odwoławcza nie przysługuje.

Nagrody

 1. W puli nagród znajdują się trzy kupony zakupowe do sieci sklepów Empik:
  • Bon na zakupy o wartości 150 zł
  • Bon na zakupy o wartości 100 zł
  • Bon na zakupy o wartości 50 zł
 2. Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w danym miesiącu;
 3. Nagrody zostaną wysłane na wskazany przez Uczestnika adres, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora danych do wysyłki nagrody;
 4. Nagrody konkursowe będą wydawane tylko w formie określonej niniejszym Regulaminem. Nagrody nie podlegają możliwości ich zamiany, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce;
 5. W przypadku zmiany liczby nagród w danym miesiącu kalendarzowym trwania Konkursu Organizator poinformuje o tym we wszystkich kanałach komunikacji na jakich została zamieszczona informacja o Konkursie;
 6. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód związanych z dokonanym naruszeniem a w przypadku wydania Uczestnikowi nagrody wskutek okoliczności powodujących naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu Organizatorowi wydanej nagrody;
 7. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora nie ma on możliwości przekazania nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet;
 2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wynikający z problemów technicznych z przesyłaniem danych, ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), jest spółka CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (03-303), ul. Jagiellońska 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000681163, NIP: 701 00 46 065, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000 zł ;
 2. Udostępnione przez Uczestników Konkursu dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami Regulaminu Serwisu Internetowego www.pkt.pl, dostępnego na stronie www.pkt.pl, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i przekazania Laureatom nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie konkursowej Organizatora, a także może zostać udostępniona w siedzibie Organizatora;
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Maja 2016.


Nasze marki