Regulamin konkursu innowacyjności w e-marketingu Think Outside The Box Konkurs na najlepsze pomysły z dziedziny e-marketingu i nowoczesnych technologii online, które mogą realnie podnieść wartość usług marketingowych dla małych i średnich firm (MSP).

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Think Outside The Box” dotyczącego innowacyjności w e-marketingu (dalej jako: „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka prawa handlowego wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000268645, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000 PLN, posługującą się numerami: NIP 7010046065 oraz REGON 140756502, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Fundatorem nagród przewidzianych w Konkursie jest CS Group Polska S.A.

§ 2

 1. Konkurs skierowany jest do studentów, absolwentów (roczniki 2015-2018) i doktorantów publicznych lub niepublicznych szkół wyższych w Polsce.
 2. Konkurs trwa od dnia 10 kwietnia 2018 do dnia 30 września 2018 roku.
 3. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu pomysłu, koncepcji lub narzędzia dotyczącego wdrożenia innowacyjnego produktu marketingowego, wspierającego działania małych i średnich firm w Internecie. Zaprezentowane rozwiązanie musi być zgodne z profilem działalności CS Group Polska S.A. oraz możliwe do zrealizowania w realiach polskiego biznesu.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 • Opisu projektu – min. 3000 znaków – zawiera szczegółowy opis i założenia projektu oraz wskazuje na możliwe efekty,
 • Plan wdrożenia projektu – zawiera szczegółowy opis etapów, działań, zasobów i narzędzi, jakich należy użyć do wdrożenia projektu,
 • Szacunkowy koszt i budżet wdrożenia rozwiązania - zawiera opis i wycenę kosztów niezbędnych do realizacji projektu.
 • Prezentację projektu przygotowaną w formacie .ppt. W Konkursie oceniane będą prace złożone w trakcie trwania konkursu.

4. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych prac konkursowych są ich walory rozwojowe i ekonomiczne dla CS Group Polska S.A. Praca musi spełniać wymóg oryginalności i indywidualności działań twórczych autora, oraz nie może naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich. Ponadto prace będą oceniane pod kątem innowacyjności oraz możliwości realizacji w realiach funkcjonowania spółki CS Group Polska S.A., włączając w to zasoby finansowe, potencjał HR i rynek zbytu.

§ 3

 1. Nagrody pieniężne zostaną przyznane Laureatom pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca w postaci jednorazowej wypłaty. Wysokość nagród jest następująca:
  I miejsce - 5 000 zł
  II miejsce - 2 000 zł
  III miejsce - 1 000 zł
 2. Oprócz nagród pieniężnych Fundator przyzna także dwie nagrody rzeczowe Laureatom miejsca czwartego oraz piątego:
  IV miejsce - Tablet Huawei MediaPad T3 8 16GB LTE
  V miejsce - Słuchawki nauszne JBL T460
 3. Nagroda zostanie wręczona osobom nagrodzonym lub osobom umocowanym do odbioru nagrody w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.30 ust.1 pkt.2) Fundator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości nagrody. W związku z tym kwota do wypłaty Laureatom pomniejszona będzie o 10% wartości nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, Fundator przekaże do Urzędu Skarbowego zryczałtowany 10% podatek od wartości nagrody rzeczowej.

§ 4

 1. Organizator konkursu powoła Komisję Konkursową do rozstrzygnięcia Konkursu, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 2. Szczegółowe zasady oceny prac ustala Komisja Konkursowa na podstawie analizy kryteriów opisanych w § 2 pkt. 4, w obecności pełnego jej składu.
 3. Decyzja o przyznaniu nagród zostanie podjęta na posiedzeniu członków Komisji Konkursowej. W przypadku braku jednomyślności decyzji, decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Konkursowej. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nie dochodzi do skutku, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną prace spełniające warunki konkursu, gdyż wówczas zobowiązanie Organizatora konkursu do wyboru najlepszej pracy pozostaje bezskuteczne.

§ 5

 1. Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa dnia 30 września 2018.
 2. Zgłoszenie do konkursu odbywa się na podstawie złożonego przez uczestnika formularza dostępnego na stronie www Organizatora www.csgroup.pl/thinkoutsidethebox. Organizator skontaktuje się ze wszystkimi uczestnikami drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu, przekazując szczegóły dotyczące kryteriów oraz zasad wysyłki prac konkursowych. Wraz z przesłaniem zadania konkursowego, uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadania. Prace konkursowe, do których nie zostało dołączone takie oświadczenie, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

§ 6

Uczestnik Konkursu zobowiązuje się względem Organizatora, że w przypadku otrzymania w Konkursie, wyrazi zgodę na nieodpłatne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie:

 1. publikowanie nagrodzonej pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w tym na stronie internetowej Organizatora;
 2. wykorzystywanie pracy konkursowej w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu;
 3. rozpowszechnianie pracy konkursowej poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych;
 4. wprowadzanie pracy konkursowej do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii;
 5. korzystanie z zależnych praw autorskich do pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego;
 6. dokonywanie opracowań, przeróbek, adaptowanie części lub całości pracy konkursowej;
 7. udzielenie dalszych licencji przez Organizatora;
 8. wykorzystywanie pracy konkursowej stosownie do potrzeb Organizatora w ramach jego działalności lub podmiotu przez Organizatora wskazanego, w tym rozpowszechniania na ww. polach eksploatacji i tworzenia opracowań pracy.

§ 7

 1. O rozstrzygnięciu Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, a lista ich nazwisk zostanie opublikowana na stronie konkursu Organizatora: www.csgroup.pl/kariera/thinkoutsidethebox.  Wyniki Konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej.
 2. Osoby składające prace w Konkursie muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. W przypadku Laureatów Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska Laureata. Administratorem udostępnionych w ramach Konkursu danych osobowych uczestników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej UODO (tekst jednolity Dz. U.z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) jest CS Group Polska S.A. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację jego warunków.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2018 roku.
 6. Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi do 30 listopada 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Nasze marki